V dnešním globalizovaném světě existuje nepřeberné množství nejrůznějších slovních i grafických označení, technických řešení, výtvorů a nápadů, které často parazitují na zaměnitelně podobných či přímo identických obchodních názvech, doménách, vynálezech, designech a dalších nehmotných statcích a všemožně porušují práva a chráněné zájmy jejich vlastníků. Nesmírně důležitá je proto prevence, tj. zejména nezbytnost mít registrována všechna důležitá obchodní a jiná označení, jako jsou především ochranné známky a označení původu, a rovněž veškerá významná technická řešení si chránit formou průmyslových vzorů, užitných vzorů či patentů.

Ochranné známky

Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku OZ na Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) může podat jak fyzická, tak i právnická osoba, většinou zastoupená patentovým zástupcem či advokátem. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.

Patenty

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat. Úřad průmyslového vlastnictví provádí o udělení patentu řízení na základě patentové přihlášky, kterou podává původce vynálezu nebo ten, na něhož toto právo původce převedl, zpravidla zastoupený patentovým zástupcem. ÚPV podrobí každou přihlášku předběžnému průzkumu. Jeho smyslem je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky, které obsahují předměty zjevně nepatentovatelné, nejednotné, popř. obsahující vady, které brání jejich zveřejnění. Všechny nedostatky se úředním výměrem sdělují přihlašovateli. Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad přihlášku zveřejní a zveřejnění oznámí ve Věstníku. Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou.

Užitné vzory

Užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Patentová ochrana nemusí být vždy jedinou vhodnou formou ochrany jedinečných technických řešení. Pro svůj vynález je možné si zvolit i jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu, než je ochrana patentem, a to právě zmiňovanou ochranu užitným vzorem, často označovaným lidově jako „malý patent“. Na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky. Doba ochrany užitného vzoru však trvá jen čtyři roky, ale na žádost jeho majitele může být prodloužena dvakrát – vždy o tři roky. Maximální doba platnosti užitného vzoru je tedy 10 let.

Průmyslové vzory

Průmyslový vzor lze chránit, je-li nový a má-li individuální povahu. Nový je, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.