GDPR – Informace ke zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář MH Partners (dále jen „správce“ nebo „advokátní kancelář“), s plným vědomím základního práva fyzických osob na ochranu osobních údajů, nakládá s osobními údaji tak, aby byl zajištěn co nejvyšší stupeň bezpečí Vašich osobních údajů. Zejména dbá na dodržování povinností a standardů stanovených platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, především pak Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016; dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je advokátní kancelář Mgr. Milan Holeček (MH Partners), se sídlem Českomoravská 1a, 190 00 Praha, IČ: 67671004, e-mail: info@mhpartners.cz

Účel zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář zpracovává Vaše údaje především za účelem poskytování právních služeb, e-mailové a telefonické komunikace, plnění právních povinností či pro ochranu vlastních oprávněných zájmů.

Výše zmíněné zpracování osobních údajů je v oblastech nevyžadujících souhlas založeno na nezbytnosti z důvodů:

  • plnění smluv o poskytování právních služeb uzavřených se subjekty údajů
  • plnění právních povinností, které se na správce vztahují
  • ochrany oprávněného zájmu správce

Přehled zpracovávaných osobních údajů (rozsah)

Zpracovávány budou zejména následující údaje:

údaje potřebné pro uzavření smlouvy či pro poskytování právních služeb – jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, adresa pro doručování písemností/ obchodní firma, IČ, sídlo/ tel., e-mail, IDDS, číslo bankovního účtu.

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně (např. klientský spis, účetnictví, administrativa). Údaje jsou uschovávány výlučně v elektronické podobě.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci informačního systému správce chráněného heslem.

Doba zpracování a uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou, tj. na dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a na dobu, po kterou je možno uplatnit vůči sobě práva a povinnosti (tedy dle délky promlčecí doby, resp. trvání soudního řízení, v nichž jsou vzájemná práva/povinnosti předmětem posouzení), případně po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle závazné právní úpravy (např. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nebo zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Likvidace osobních údajů bude provedena nevratným vymazáním souborů z datových úložišť.

Příjemci osobních údajů a zpřístupňování třetím osobám

Advokátní kancelář Vaše osobní údaje zpřístupňuje v nezbytné míře toliko oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům, přičemž obě skupiny jsou vázaní zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje mohou také být na základě zákonné povinnosti předány soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci.

Práva klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od advokátní kanceláře potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od Advokátní kanceláře opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Advokátní kancelář na žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může kancelář účtovat přiměřený poplatek spojený s administrativními náklady na zpracování požadavku. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Subjekt údajů má právo na to, aby Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Advokátní kancelář má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle příslušného ustanovení GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování údajů v kterémkoli z těchto případů:

a) Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Advokátní kancelář mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) Advokátní kancelář již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů: za podmínek daných čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby naše kancelář předala zpracovávané osobní údaje třetímu subjektu.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byla porušena jeho práva plynoucí z GDPR.

Více informací k právům a povinnostem plynoucím z GDPR můžete nalézt na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938).